Het gebruik van cookies

boekgerei.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser wordt bewaard op je computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.

Toestemming voor het gebruik van cookies

Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van een zogenaamde cookiebanner. Bij akkoord wordt een cookie geplaatst voor de huidige versie van deze verklaring. Deze cookiebanner verschijnt opnieuw:

• Na 365 dagen
• Na verwijdering van de cookie
• Bij wijziging van deze cookie verklaring

De gebruikte type cookies en hun doelstellingen

Wij gebruiken functionele cookies waarmee we de website beter kunnen laten functioneren en gebruikersvriendelijker maken voor de bezoeker. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie.

In dit Privacybeleid informeert de Boekgerei (hierna: ‘wij’ of ‘ons’) jou hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken. Wij kunnen het Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen.

Dit is ons Privacy beleid

​Boekgerei, gevestigd aan Vaartuigenlaan 61, 3448 WL Woerden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.boekgerei.nl Vaartuigenlaan 61, 3448 WL Woerden, telefoonnummer: 06-52696029
Manager is de Functionaris Gegevensbescherming van Boekgerei. Hij/zij is te bereiken via  boekgerei@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Boekgerei verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

·        Voor- en achternaam
·        Geslacht
·        Adresgegevens
·        Telefoonnummer
·        E-mailadres
·        Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via boekgerei@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Boekgerei verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Dat betekent dat alle digitaal ontvangen informatie wordt bewaard zolang nodig is, om uw vraag, opmerking of aanmelding af te handelen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Boekgerei neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Manuscriptenbank) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Boekgerei bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Boekgerei verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Boekgerei blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Boekgerei deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Boekgerei blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Boekgerei uw persoonsgegevens alleen aan derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Boekgerei gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Boegerei en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar boekgerei@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Boekgerei wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Boekgerei neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via boekgerei@gmail.com.

Wij zullen nooit een e-mail sturen waarin wij je vragen om je wachtwoord of andere accountgegevens. Als je een e-mail ontvangt waarin dit wel wordt gevraagd, stuur deze dan door naar ons via boekgerei@gmail.com.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaringen af en toe moeten aanpassen, bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen of de regels rondom cookies wijzigen. Ook in dat geval verschijn onze cookiebanner opnieuw.

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact met Boekgerei, met de verantwoordelijke personen Raymond Zachariasse en/of Winny van Rij via boekgerei@gmail.com of 06-52696829 (Winny van Rij).

Versie 230216